החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

סקר חיבור מגדיר את הדרישות התכנוניות והטכניות לחיבור מתקן הייצור למערכת, לוח הזמנים לחיבור המתקן למערכת ולוחות הזמנים לפרויקטים מערכתיים הנדרשים לצורך הוצאת האנרגיה. סקר חיבור חיובי מקנה שמירת מקום ברשת ההולכה בהתאם לתנאים המוגדרים באמות המידה.