החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

סקר תכנון מהווה בסיס לקידום סטטוטורי של הפרויקטים לקליטת המתקן במערכת כקבוע באמות המידה, מגדיר סכמת החיבור, בדיקת התאמת התכנון לקליטת מתקן ייצור לרשת ההולכה. סקר תכנון אינו מהווה התחייבות להבטחת מקום ברשת או לחיבור המיתקן לרשת חשמל. הסקרים המפורסמים באתר בוצעו טרם הרפורמה, עת תפ"ט היו תחת חברת החשמל.