החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

תנאי שימוש באתר

משתמש יקר,

השימוש באתר האינטרנט של נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ (להלן: "נגה") ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

עצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש, ולכל שינוי שייערך בהם.

תוכן האתר ועדכניותו

המידע באתר מוצג לנוחיות המשתמש בלבד, והוא כולל נתונים מדויקים ואמינים (נכון למועד פרסומם), לרבות בנוגע למשק החשמל בישראל. עם זאת, נגה אינה מתחייבת לכך שהמידע באתר יהיה מדויק, עדכני ושלם בכל רגע נתון, והיא אף אינה מתחייבת לכך שבאתר לא נפלו טעויות, שגיאות, השמטות או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע המפורסם באתר.

מובהר, כי נגה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, לרבות בגין אי נוחות או עגמת נפש, אשר ייגרם למשתמש, לרכושו או לצד שלישי עקב השימוש באתר ו/או השימוש במידע המוצג באתר (בין שהמידע שפורסם הוא מדויק ובין אם לאו) ו/או עקב הסתמכות על אתרים אחרים שאליהם מובילות קישוריות המצויות באתר.

תקינות האתר

נגה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל וירוס או כל תוכנה זדונית או בלתי חוקית. עם זאת, אין ביכולתה להבטיח כי האתר אכן יהיה בטוח לחלוטין לשימוש, ונקי מתוכנות זדוניות או בלתי חוקיות בכל זמן. מובהר, כי נגה לא תישא באחריות לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה מווירוסים, תוכנות זדוניות או בלתי חוקיות.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים במידע המוצג באתר, לרבות הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, והתמונות המוצגות באתר, שייכות באופן בלעדי לנגה (אלא אם נאמר במפורש אחרת בגוף המידע).

אין להעתיק, לשכפל, למכור, לתרגם או לפרסם בכל דרך שהיא כל מידע המוצג באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי בכל פרט באתר ללא קבלת רשותה של נגה מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות

נגה נוקטת את מירב האמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, נגה אינה מתחייבת כי השמירה על סודיות פרטי המשתמשים ועל פרטיותם תהיה הרמטית, ועל כן מובהר כי השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כנגד נגה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה, תקלה או שיבוש אשר יביאו לפגיעה בסודיות פרטי המשתמשים ו/או בפרטיותם.

נגה מתחייבת להימנע ככל האפשר ממסירת פרטי המשתמש באתר לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או לצורך מתן שירות למשתמש. ואולם, נגה תהיה רשאית להשתמש במידע שייאסף אודות דפוסי שימוש של המשתמשים באתר לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי בלבד (שלא יזהה את המשתמשים באופן אישי) לצדדים שלישיים.

נגה לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי עקב פגיעה בסודיות המידע של המשתמש ו/או הצד השלישי, ו/או בפרטיותם.

שינויים באתר

נגה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש באתר, את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכן את היקפם של השירותים המוצעים בו וזמינותם, וכל היבט אחר הכרוך בכך, ללא צורך בהודעה מראש.

נגה תהיה רשאית להפסיק או להקפיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי נגה ו/או מי מטעמה לעניין זה.

הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על השימוש באתר, לרבות על תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר, לשימוש בו ו/או לתנאי השימוש תהיה נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד.

תאריך עדכון: 21.02.2022

משפחה