החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ היא חברה עצמאית, בלתי תלויה ומקצועית, שתפעל להבטחת אספקת חשמל סדירה, באמינות ובאיכות הנדרשים, לכלל הצרכנים במשק החשמל, בשגרה ובחירום, ותנהל את הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים ושיוויוניים.


צריכת חשמל כעת, מגוו"ט
שעת השיא הצפוייה
עומס בשיא, מגוו"ט
רזרבת החשמל כעת, מגוו"ט
רזרבת החשמל בשיא, מגוו"ט
נכונות הנתונים:

נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ היא חברה עצמאית, בלתי תלויה ומקצועית, שתפעל להבטחת אספקת חשמל סדירה, באמינות ובאיכות הנדרשים, לכלל הצרכנים במשק החשמל, בשגרה ובחירום, ותנהל את הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים ושיוויוניים. היא חברה ממשלתית, שהוקמה במסגרת הרפורמה במשק החשמל מיוני 2018. ברפורמה נקבע כי פעילות יחידת ניהול המערכת (ינ"מ), יחידת תכנון ופיתוח טכנולוגיה (תפ"ט) והיחידה לסטטיסטיקה וחקר שווקים, יועברו מחברת החשמל לישראל בע"מ לחברת ניהול המערכת.

החברה תקבל אחריות ב-2 שלבים: האחד, מעבר יחידת תכנון ופיתוח טכנולוגיה (תפ"ט) והיחידה לסטיסטיקה וחקר שווקים, וזאת החל מיום 01.12.2020. והשני, קבלת אחריות על יחידת ניהול מערכת החשמל בתחילת המחצית השניה של שנת 2021.

החברה פועלת כמנהל מערכת החשמל מכח רישיון לניהול המערכת, שניתן לה על ידי שר האנרגיה ורשות החשמל. הרישיון מפרט את התפקידים השונים, הסמכות ותחומי האחריות של החברה.

בנוסף, החברה פועלת בהתאם לחוק משק החשמל, תקנות משק החשמל, החלטות ואמות מידה של רשות החשמל, הנחיות משרד האנרגיה, הגבלות המשרד להגנת הסביבה והחלטות רשות הגז לגבי חלוקת הגז במצבים של מחסור במשק בגז.

תחנת כח תרמו סולארית