החברה לניהול המערכת

נא להקליד טקסט ומספרים בלבד
נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ היא חברה עצמאית, בלתי תלויה ומקצועית, האחראית על ניהול, תכנון ופיתוח מערכת החשמל, פועלת להבטחת אספקת חשמל סדירה, באמינות ובאיכות הנדרשים, לכלל הצרכנים במשק החשמל, בשגרה ובחירום, ומנהלת את הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים ושיוויוניים.

צריכת חשמל כעת, מגהוואט
שעת השיא הצפוייה
עומס בשיא, מגהוואט
רזרבת החשמל כעת, מגהוואט
רזרבת החשמל בשיא, מגהוואט
צריכת חשמל כעת, מגהוואט
רזרבת החשמל כעת, מגהוואט
עומס בשיא, מגהוואט
רזרבת החשמל בשיא, מגהוואט
שעת השיא הצפוייה
נכונות הנתונים:

נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ היא חברה ממשלתית, שהוקמה במסגרת הרפורמה במשק החשמל מיוני 2018. ברפורמה נקבע כי פעילות יחידת ניהול המערכת (ינ"מ), יחידת תכנון ופיתוח טכנולוגיה (תפ"ט) והיחידה לסטטיסטיקה וחקר שווקים, יועברו מחברת החשמל לישראל בע"מ לחברת ניהול המערכת.

החברה פועלת כמנהל מערכת החשמל וכרשות הכח מכח רישיון לניהול המערכת, שניתן לה על ידי שר האנרגיה ורשות החשמל. הרישיון מפרט את התפקידים השונים, הסמכות ותחומי האחריות של החברה.

בנוסף, החברה פועלת בהתאם לחוק משק החשמל, תקנות משק החשמל, החלטות ואמות מידה של רשות החשמל, הנחיות משרד האנרגיה, הגבלות המשרד להגנת הסביבה והחלטות רשות הגז לגבי חלוקת הגז במצבים של מחסור במשק בגז.

קולטים