החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

סיכום ייצור וצריכת החשמל בשנת 2020

נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ, האמונה על ניהול משק החשמל בישראל, פרסמה את סיכום ייצור וצריכת
החשמל בשנת 2020

משפחה