החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

רגולציה

נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ פועלת כמנהל מערכת החשמל מכח רישיון לניהול המערכת שניתן לה על ידי שר האנרגיה ורשות החשמל. הרישיון מפרט את התפקידים השונים, הסמכות ותחומי האחריות של החברה.

בנוסף, החברה פועלת בהתאם לחוק משק החשמל, תקנות משק החשמל, החלטות ואמות מידה של רשות החשמל, הנחיות משרד האנרגיה, הגבלות משרד להגנת הסביבה והחלטות רשות הגז לגבי חלוקת הגז במצבים של מחסור במשק בגז.

טורבינת רוח