החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

מהו חוק חופש המידע?

חוק חופש המידע בישראל מחייב את הרשויות הציבוריות להציג מידע לציבור על מנת לשמור על ערכי הדמוקרטיה, ולאפשר לאזרחים לקיים שיח פעיל וביקורת בשיח הציבורי, וע"י כך לשפר את פעולת הממשל.

נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ פועלת על פי חוק חופש המידע, וכן על פי הוראות רשות החברות הממשלתיות וע"פ כל דין.

אנו מאמינים בתרבות עסקית הוגנת, אחראית וערכית. ההתנהלות של כל אחד ואחת מעובדי החברה ע"פ הנדרש הופכת את החברה לטובה עוד יותר.

על פי החוק, לכל אזרח ישראל הזכות לקבל מידע מתועד המצוי בידי הרשות.  

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות, יש לפנות לממונה על העמדת המידע לציבור, מטעם החברה, עו"ד ד"ר אלעד אופיר במייל: 

Hofesh.meida@noga-iso.co.il

מידע נוסף על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע כאן

טורבינת רוח